...

Regulamin strony i sklepu

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Serwis prowadzony jest przez Łukasz Dziewulski

Moto-Leader

NIP 8231561760
REGON 386878491

z siedzibą w 08-307 Repki
ul. Orzechowa 21
,

Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe:
tel.: 607043529, e-mail office@ev-es.com

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Definicje:

1. Dokument Gwarancyjny – należy przez to rozumieć dokument określający zasady korzystania z warunków gwarancji zakupionego Towaru,

2. Sklep – rozumie się przez to sklep o nazwie kon-tec.eu działający pod internetowym adresem: https://ev-es.com/sklep/,

3. Klient – rozumie się przez to zarówno Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę korzystającego ze Sklepu w celu dokonania zakupu Towaru lub usługi,

4. Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5. Przedsiębiorca – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje zakupu Towarów oferowanych przez Sklep,

6. Sprzedawca – rozumie się przez to Moto-Leader NIP 8231561760 REGON 386878491 z siedzibą w 08-307 Repki ul. Orzechowa 21,

7. Umowa – rozumie się przez to umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Klientem oraz Sprzedawcą,

8. Zamówienie – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy;

9. Konto – rozumie się przez to konto Klienta w Sklepie, na którym gromadzone są wszelkie dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,

10. Formularz Rejestracji – rozumie się przez to formularz dostępny w Sklepie, niezbędny do utworzenia Konta Klienta,

11. Formularz Zamówienia – rozumie się przez to formularz dostępny w Sklepie, niezbędny do złożenia Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności,

12. Koszyk – rozumie się przez to element dostępny w Sklepie, określający w szczególności dane o Zamówieniu, tj. ilość Towarów, a także umożliwiający ich modyfikację,

13. Towar – rozumie się przez to dostępne w Sklepie produkty będące lub mogące być przedmiotem Umowy,

14. Usługa – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego,

15. Prototyp – Prototyp to pierwszy egzemplarz nowego wyrobu. Jego specyfika polega na tym, że odróżnia się od już oferowanych produktów istotnymi zmianami konstrukcyjnymi, nowymi funkcjonalnościami lub parametrami jakościowymi

15. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin.

Par. 1 Postanowienia Ogólne

Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż kursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące usługi oferowane przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy

Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową ev-es.com
Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu dostępnego pod adresem ev-es.com/sklep
Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone. Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Z chwilą zaksięgowania środków, klient od razu dostanie dostęp do zakupionych produktów wystawionych do sprzedaży.
Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień wysłania do Klienta za pośrednictwem kuriera lub odebrane zamówienie osobiście.

Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu ponieważ sprzedaje treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, co kupujący akceptuje dokonując zakupu.

Par. 3 Płatności

Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) Płatności on-line poprzez serwis Przelewy24
b) Przelew bankowy
c) PayPal
Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

Par. 4 Procedura Reklamacyjna, zwroty

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: office@ev-es.com
Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego faktu lub usługi.
W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi/produktu albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione
W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Klient dokonując płatności zgadza się na natychmiastowe dostarczenie zamawianych usług lub produktów. Akceptując regulamin podczas składania zamówienia klient traci prawo do odstąpienia od umowy w momencie otrzymania produktu lub usługi.

Par. 5 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu.
Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika. Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.
W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Par. 6 Prototyp EVES Monitor – UWAGA!

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Niewłaściwie użytkowanie, bez wiedzy elektrycznej, o systemach zarządzania baterią, szeroko pojętą wiedzą komputerową prowadzi do skutków zagrażających życiu, zdrowiu i majątku użytkownika, a także pozostałych osób znajdujących się w otoczeniu.

Nie jest to gotowy system „plug and play”, wymagana jest odpowiednia konfiguracja, wiedza i odpowiednie przeszkolenie.

EV-ES nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego montażu, wadliwych podzespołów (baterii, czujników itp.), które użytkownik dostarczył we własnym zakresie.


Par. 7 Postanowienia Końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku uslług i produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem protoypu EV-ES lub innych usług i produktów;
b) szkody powstałe w następstwie działania zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: 607043529
b) email: office@ev-es.pl
c) pisemnie na adres: Moto-Leader 08-307 Repki ul. Orzechowa 21

Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.

Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2023 r.
Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.